• Tùy chọn
Danh mục 15 tài liệu chuyên ngành: Khoa học cơ bản(đại cương)
Danh mục tài liệu

Sort By:

Vị trí: 335 / Đ450V
ĐKCB: 196-196
Vị trí: 335 / Đ450V
ĐKCB: 197-197
Vị trí: 1D1 / L563
ĐKCB: 187-188
Vị trí: 610 / NG527V
ĐKCB: 154-154
Vị trí: 320 / L250M
ĐKCB: 142-143
Vị trí: 320 / L250V
ĐKCB: 144-144
Vị trí: 320 / H407PH
ĐKCB: 145-145
Đỗ Văn Chiến , Nguyễn Đức Cường

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo / đỗ Văn Chiến , Nguyễn đức Cường .- H. : Thống kê, 2001 .- 728tr. ; 27cm.

Đỗ Văn Chiến , Nguyễn Đức Cường

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo / đỗ Văn Chiến , Nguyễn đức Cường .- H. : Thống kê, 2002 .- 1242tr. ; 27cm.

V.I. Lênin

Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán

Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán / V.i. Lênin : Tái bản .- H. : CTQG, 2004 .- 643tr. ; 20cm.

Lê Trung Tiến

Hướng dẫn dạy nghề tin học văn phòng cho thanh thiếu niên, học sinh , sinh viên sau cai

Hướng dẫn dạy nghề tin học văn phòng cho thanh thiếu niên, học sinh , sinh viên sau cai / Lê Trung Tiến .- H. : công ty TNHH & thương mại hoàng diệp, 2008 .- 264tr. ; 19cm.

Nguyễn Huỳnh

Xây dựng và triển khai chương trình tiếng anh tăng cường không chuyên ngữ

Xây dựng và triển khai chương trình tiếng anh tăng cường không chuyên ngữ / Nguyễn Huỳnh : Lần thứ nhất năm 2015 .- H. : đại học quốc gia TP.HCM, 2015 .- 282tr. ; 27cm.

Nguyễn Văn Dịp

Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học ngành y tế 1991-1995

Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học ngành y tế 1991-1995 / Nguyễn Văn Dịp .- H. : Y học, 1999 .- 228tr. ; 27cm.

Kỷ yếu gặp mặt điển hình vì tương lai tuổi trẻ học đường ( Lưu hành nội bộ)

Kỷ yếu gặp mặt điển hình vì tương lai tuổi trẻ học đường ( Lưu hành nội bộ) .- H. : Lao động, 2008 .- 178tr. ; 31cm.

Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quân dân y đồng bằng sông cửu long lần thứ IX

Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quân dân y đồng bằng sông cửu long lần thứ IX .- Bạc Liêu : Bạc Liêu, 2012 .- 767tr. ; 30cm.

Kỷ yếu tổng kết công tác tổ chức phòng chống ma túy trong trường học giai đoạn 2006-2010

Kỷ yếu tổng kết công tác tổ chức phòng chống ma túy trong trường học giai đoạn 2006-2010 .- H. : Lao động, 2010 .- 758tr. ; 27cm.

Lê Minh Nghĩa

V.I.Lê-nin toàn tập 38

V.I.Lê-nin toàn tập 38 / Lê Minh Nghĩa .- H. : CTQG, 2006 .- 704tr. ; 20cm.

Lê Văn Yên

V.I.Lê-nin toàn tập 39

V.I.Lê-nin toàn tập 39 / Lê Văn Yên .- H. : CTQG, 2005 .- 725tr. ; 20cm.

Hoàng Phong Hà

V.I.Lê-nin toàn tập 41

V.I.Lê-nin toàn tập 41 / Hoàng Phong Hà .- H. : CTQG, 2006 .- 844tr. ; 20cm.

Trang 1 /2