• Tùy chọn
Danh mục 1 tài liệu
Danh mục tài liệu

Sort By:

Tài liệu môn học Tiếng Anh

Các môn học chung là chương trình 6 môn học: Giáo dục chính trị; Pháp luật; Tin học; Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng an ninh được sử dụng chung, thống nhất trong đào tạo ở trình độ trung cấp, cao đẳng của hệ thống GDNN.

  • Xem tài liệu